Podmienky a informácie o spracovaní osobných údajov – Cookies

Bidfood Slovakia s.r.o., so sídlom Piešťanská 2321/71, 915 01 Nové mesto nad Váhom, IČO: 341521 99  (ďalej len “Bidfood Slovakia“) ako prevádzkovateľ získava a spracúva osobné údaje dotknutých osôb, ktorým týmto poskytuje informácie v zmysle Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27.04.2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (“GDPR“) a s ohľadom na zákon č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (“ZOOÚ“).

Cookies sú malé textové súbory, ktoré váš internetový prehliadač uloží alebo načíta na pevnom disku vášho koncového zariadenia (napr. počítač, notebook alebo smartphone) prostredníctvom webových stránok, ktoré navštívite, pre účely uloženia určitých informácii alebo obrazových súborov, akými sú napr. pixely. Keď nabudúce navštívite našu webovú stránku na rovnakom zariadení, budú informácie o vašich cookies už uložené. Cookies sú odovzdané buď našej webovej stránke („vlastné cookies“) alebo inej webovej stránke, ku ktorej cookies patria („externé cookies“ alebo „cookies tretej strany“). V prípade, ak našu webovú stránku navštívite z iného zariadenia ako zariadenia, na ktorom ste už cookies nastavili alebo v prípade, ak nastane zmena v procese spracúvania cookies (napr. úprava lehoty, atď.) budete opätovne požiadaný o nastavenie vašich cookies na našej webovej stránke t. j. napríklad poskytnutie vášho súhlasu a/alebo nastavenie vašich preferencií.

Cookies spracúvame na rôzne účely, ale primárne ich používame na to, aby sme vám boli schopní našu webovú stránku optimálnym spôsobom zobraziť, zabezpečiť riadne funkcionality našej webovej stránky v súlade s vašimi preferenciami.

V prípade iných ako hore uvedených účelov budú vaše cookies ukladané iba s vaším súhlasom, prípadne na základe zákona.

Súbory cookies môžete tiež zablokovať alebo odstrániť prostredníctvom internetového prehliadača.

Z pohľadu ochrany OÚ je dôležité posúdiť, aké údaje sú v konkrétnom súbore cookie obsiahnuté. V prípade, ak je súčasťou údajov zapísaných v súbore cookie akýkoľvek identifikátor, ktorý je samostatne alebo v spojení s inými údajmi spôsobilý priamo alebo nepriamo identifikovať fyzickú osobu – používateľa webového prehliadača, bude nutné takéto cookie považovať za OÚ v zmysle článku 4 ods. 1 GDPR.

O súhlas s používaním cookies vás žiadame prostredníctvom našej cookie lišty PRIJAŤ VŠETKY (znamená povoliť všetky cookies), ktorej spravovanie a zrozumiteľnosť sme sa snažili prispôsobiť používateľom našej webovej stránky. Na úvodnej strane cookies lišty (prvá vrstva) vám poskytujeme stručné a základné informácie k spracúvaniu cookies na našej webovej stránke. Sú vám ponúknuté možnosti spravovania zberu cookies.

Ak si však neželáte, aby došlo k používaniu všetkých cookies na našej webovej stránke, máte možnosť kliknúť na tlačidlo ODMIETNUŤ VŠETKY, ktoré znamená, že o Vás budeme spracúvať iba nevyhnutné cookies. V prípade ak si chcete upraviť svoje nastavenia cookies tak kliknete na NASTAVENIA COOKIES, ktoré vás presunie do druhej vrstvy našej cookie lišty. V rámci druhej vrstvy je možné oboznámiť s druhmi účelov a zvoliť si len tie účely na ktoré nám súhlas udelíte, kliknutím na ULOŽIŤ A PRIJAŤ potvrdíte Váš výber. Máte tak isto právo v prípade partnerov/tretích strán sa rozhodnúť s ktorými tretími stranami súhlasíte resp. nesúhlasíte. Veríme, že takýto manažment preferencií je pre každého používateľa našej webovej stránky vyhovujúci.

Cookies lištu si viete kedykoľvek zobraziť a to nasledujúcim spôsobom:  vľavo dole na našej webovej stránke je umiestnená ikona Cookies, kliknutím na ňu je možné Cookies lištu kedykoľvek zobraziť.

Podľa druhu vzťahu s prevádzkovateľom sú v tabuľke nižšie uvedené účely spracovania osobných údajov (ďalej len ““) z ktorých je zrejmá kategória dotknutých osôb, právny základ na ich spracovanie, kategórie spracúvaných OÚ ako aj doba, po ktorú bude prevádzkovateľ tieto OÚ spracovávať.

Účel spracúvania osobných údajovPrávny základ spracúvania osobných údajovKategória dotknutých osôbDoba spracúvania OÚPríjemcovia alebo kategória príjemcov
NEVYHNUTNE POTREBNÉ COOKIES   Účelom spracúvania je prenos alebo uľahčenie prenosu správy prostredníctvom siete, alebo ak je to bezpodmienečne potrebné pre prevádzkovateľa ako poskytovateľa služieb informačnej spoločnosti na poskytovanie služby informačnej spoločnosti, ktorú výslovne požaduje používateľ webovej stránky.   Tieto súbory cookie sú nevyhnutné na to, aby sme vám mohli poskytovať služby dostupné prostredníctvom našej webovej stránky a aby ste mohli používať určité funkcie našej webovej stránky. Bez týchto súborov cookie vám nemôžeme poskytnúť určité služby na našom webe.čl. 6 ods. 1 písm. c) Nariadenia – Zákonná povinnosť zákon č. 452/2021 Z. z.    Návštevníci webových stránok/užívateliaLehota je upravená pri konkrétnej cookie, ktorá sa nachádza v druhej vrstve cookie lištysubjekty, ktorým prevádzkovateľ poskytuje osobné údaje na základe zákona; odborní konzultanti a poradcovia, ktorí sú viazaní zákonnou a/alebo zmluvnou povinnosťou mlčanlivosti; spoločnosť zabezpečujúca správu webovej stránky

ANALYTICKÉ cookies   Pozn. analytické cookies umožňujú prevádzkovateľovi rozpoznať a spočítať počet používateľov a získať informácie o tom, ako sa webová stránka používa (napr. ktoré stránky najčastejšie otvára používateľ a či používateľ od niektorých stránok dostáva chybové hlásenia). To prevádzkovateľovi pomáha zlepšiť spôsob, akým funguje jej webová stránka, napríklad tým, že používateľ môže ľahko nájsť to, čo hľadá.   Tieto súbory cookie sa používajú na zhromažďovanie informácií na analýzu prenosu na našom webe a toho, ako návštevníci používajú náš web. Tieto súbory cookie môžu napríklad sledovať napríklad to, koľko času strávite na webových stránkach alebo navštívených stránkach, čo nám pomáha pochopiť, ako môžeme pre vás vylepšiť naše webové stránky. Informácie zhromaždené prostredníctvom týchto súborov cookie na sledovanie a výkonnosť neidentifikujú žiadneho jednotlivého návštevníka.  
čl. 6 ods. 1 písm. a) Nariadenia – súhlas dotknutej osobyNávštevníci webových stránok/užívateliaLehota je upravená pri konkrétnej cookie, ktorá sa nachádza v druhej vrstve cookie lištysubjekty, ktorým prevádzkovateľ poskytuje osobné údaje na základe zákona; odborní konzultanti a poradcovia, ktorí sú viazaní zákonnou a/alebo zmluvnou povinnosťou mlčanlivosti; spoločnosť zabezpečujúca správu webovej stránky, spoločnosti poskytujúce analytické nástroje Google
Reklamné cookies Reklamné cookies sa používajú na identifikáciu návštevníkov medzi rôznymi webovými lokalitami, napr. partneri poskytujúci obsah, reklamné siete. Tieto súbory cookie môžu spoločnosti použiť na vytvorenie profilu záujmov návštevníka alebo na zobrazenie relevantných reklám na iných webových lokalitách.čl. 6 ods. 1 písm. a) Nariadenia – súhlas dotknutej osobyNávštevníci webových stránok/užívateliaLehota je upravená pri konkrétnej cookie, ktorá sa nachádza v druhej vrstve cookie lištysubjekty, ktorým prevádzkovateľ poskytuje osobné údaje na základe zákona; odborní konzultanti a poradcovia, ktorí sú viazaní zákonnou a/alebo zmluvnou povinnosťou mlčanlivosti; spoločnosť zabezpečujúca správu webovej stránky, spoločnosti poskytujúce marketingové nástroje napr. Facebook
Uplatnenie práv dotknutej osobyspracúvanie je v zmysle čl. 6 ods. 1 písm. c) Nariadenia nevyhnutné na splnenie zákonnej povinnosti prevádzkovateľa vyplývajúcej z nariadenia a zo zákona č. 18/2018 Z. z.fyzické osoby uplatňujúce svoje práva ako dotknuté osoby5 rokov nasledujúcich po roku, v ktorom bola žiadosť vybavenásubjekty, ktorým prevádzkovateľ poskytuje osobné údaje na základe zákona

Do ktorých krajín prenášame Vaše osobné údaje?

Štandardne (by default) obmedzujeme akékoľvek cezhraničné prenosy osobných údajov do tretích krajín mimo EÚ a / alebo Európskeho hospodárskeho priestoru, ak to nie je nevyhnutné. Avšak, niektorí z našich sub-dodávateľov alebo vyššie uvedených príjemcov osobných údajov môžu byť usadení alebo ich servery môžu byť umiestnené v Spojených štátoch amerických (USA). USA je vo všeobecnosti považovaná za tretiu krajinu, ktorá nezabezpečuje primeranú úroveň ochrany avšak každý prenos osobných údajov mimo EÚ a/alebo Európskeho hospodárskeho priestoru sa uskutočňuje len v rámci striktného dodržiavania ochrany osobných údajov v zmysle požiadaviek GDPR. Nakoľko na základe rozhodnutia Súdneho dvora Európskej únie vo veci Schrems II zo dňa 16. Júla 2020 bol zneplatnený prenos údajov na základe tzv. EU-US Privacy Shield vo väčšine prípadoch, naši subdodávatelia používajú ako osobitnú právnu záruku na prenos údajov štandardné zmluvné doložky schválené Európskou komisiou. V osobitých prípadoch, keď ku prenosom údajov dochádza len výnimočne, vykonávame medzinárodné prenosy na základe výnimky pre osobité situácie v zmysle čl. 49 GDPR pri dodržaní všetkých zákonných podmienok. V podmienkach Bidfood Slovakia s.r.o. dochádza konkrétne k cezhraničnému prenosu osobných údajov do tretích krajín nezaručujúcich primeranú úroveň ochrany osobných údajov v rámci využívania služieb rôznych príjemcov osobných údajov najmä z kategórie: i) prevádzkovateľov sociálnych sietí, ii) webová analytika a implementácia SDK do webstránok Bidfood Slovakia s.r.o. (Google), iii) poskytovateľov štatistických analýz (Google), iv) iní. Vo väčšine z uvedených prípadov dochádza k cezhraničnému prenosu osobných údajov do USA na základe štandardných zmluvných doložiek schválených Európskou komisiou, v ostatných prípadoch dochádza k cezhraničnému prenosu za základe výnimky pre osobité situácie v zmysle čl. 49 GDPR. Vo všeobecnosti v prípade potreby vykonania cezhraničného prenosu osobných údajov do USA vždy použijeme štandardné zmluvné doložky schválené Komisiou (EÚ) alebo vyžadujeme splnenie iných primeraných záruk.

V nižšie uvedenej tabuľke môžete nájsť odkaz na primerané alebo vhodné záruky a prostriedky na uplatnenie Vašich práv v zmysle GDPR :

DodávateľPodmienky ochrany súkromiaPrimerané záruky v zmysle článku 46 GDPR
Google / Youtubehttps://policies.google.com/privacy?hl=en-UShttps://privacy.google.com/businesses/controllerterms/mccs/ https://cloud.google.com/terms/data-processing-terms https://cloud.google.com/terms/eu-model-contract-clause
Facebookhttps://www.facebook.com/policy.phphttps://www.facebook.com/help/566994660333381?ref=dp

Bidfood Slovakia s.r.o. pri zvyšovaní povedomia o svojej činnosti využíva aj ďalšie profily zriadené na sociálnych sieťach, a to Facebook (https://www.facebook.com/bidfood.sk), (Instagram (https://www.instagram.com/bidfood_slovakia/); Youtube (https://www.youtube.com/c/BidvestSlovakiasroNov%C3%A9MestonadV%C3%A1hom). Iné profily zriadené na sociálnych sieťach nespravujeme, a to aj keď by boli označené alebo inak spájané s Bidfood Slovakia s.r.o..

Social Plugins

Social Plugins odkazujúce na sociálne siete Facebook, Instagram, Youtube predstavujú interné riešenie spoločnosti, a nejedná sa o HTML a XHTML elementy iFrame. Integrované Social Plugins sú čistými internetovými odkazmi na stránky tretích strán, a neposkytujú údaje o zákazníkoch prevádzkovateľom sociálnych sietí.

Osobitne k službám tretích strán, ktoré používame na analytické účely

Služba Google Analytics od spoločnosti Google

Webové stránky prevádzkovateľa využívajú na analytické a štatistický účely službu Google Analytics, t. j. webovú analytickú službu poskytovanú spoločnosťou Google. Služba Google Analytics používa súbory cookies na to, aby nám pomohla analyzovať spôsob využívania našej webovej stránky.

Informácie vytvorené súborom cookies o používaní webových stránok (vrátane vašej IP adresy) budú prenesené a uložené spoločnosťou Google. Spoločnosť Google používa tieto informácie na účely hodnotenia vášho používania webovej stránky, zostavovania prehľadov o činnosti webových stránok pre prevádzkovateľov webových stránok a poskytovania ďalších služieb týkajúcich sa činnosti webových stránok a používania internetu. Spoločnosť Google môže tieto informácie poskytnúť aj tretím stranám, ak to vyžaduje zákon, alebo ak takéto tretie strany spracúvajú informácie v mene spoločnosti Google.

Službu Google Analytics zabezpečuje spoločnosť: Google Dublin, Google Ireland Ltd, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Írsko, Fax: +353 (1) 436 1001.

Podmienky poskytovania služby Google Analytics sú dostupné tu: https://www.google.com/analytics/terms/gb.html.

Všeobecný prehľad o zásadách zabezpečenia a ochrany súkromia v Google Analytics je dostupný tu:

https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=sk, a taktiež politika o ochrane súkromia spoločnosti Google je dostupná tu:  https://policies.google.com/privacy?hl=sk.

Prosím vezmite na vedomie, že spoločnosť Google môže spracúvať OÚ aj v tretej krajine. Prenos do tretích krajín nie je teda v rámci tejto služby vylúčený. Pre prípad prenosu do tretích krajín sú ako vhodné záruky prijaté štandardné zmluvné doložky v súlade s článkom 46 Nariadenia.

Spoločnosť Bidfood Slovakia s.r.o. nesprístupňuje osobné údaje žiadnym tretím osobám ako tým, u ktorých to vyžaduje zákon alebo tieto podmienky spracovávania osobných údajov. Bidfood Slovakia s.r.o. osobne neuskutočňuje prenos osobných údajov do tretích krajín (mimo Európskej únie / Európskeho hospodárskeho priestoru). Bidfood Slovakia s.r.o.  nespracúva osobné údaje pre účely vykonávania automatizovaného rozhodovania, vrátane profilovania.

V prípade, ak je pri niektorom z účelov spracúvania právnym základom pre spracovanie osobných údajov zmluva, poskytnutie týchto údajov predstavuje zmluvnú požiadavku pre plnenie v zmysle predmetnej zmluvy. V prípade neposkytnutia týchto údajov, nie je možné uzatvorenie zmluvného vzťahu, ako ani následné plnenie zo zmluvy. V prípade, ak je právnym základom pre spracovanie osobných údajov zákon, poskytnutie týchto údajov je zákonnou požiadavkou. V prípade neposkytnutia týchto údajov, nie je možné zabezpečiť riadne plnenie povinností Bidfood Slovakia s.r.o., ktoré jej vyplývajú z príslušných všeobecných právnych predpisov.

Konverzia – Facebook

Používame Facebook Pixel, aby sme zabezpečili, že naše reklamy na Facebooku zodpovedajú potenciálnemu záujmu užívateľov. V rámci nástroja Facebook Pixel je inkorporovaná funkcionalita vyhodnocovania konverzií, ktorá pre nás predstavuje cenný nástroj vyhodnocovania efektivity našich reklamných aktivít. Pomáha nám sledovať účinnosť reklám na Facebooku na štatistické účely a na účely prieskumu trhu tým, že zistíme, či boli užívatelia po kliknutí na reklamu na Facebooku presmerovaní na našu webovú stránku.

Z dôvodu používania týchto reklamných nástrojov váš prehliadač vytvorí priame spojenie so serverom Facebooku, avšak len v prípade, ak vyjadríte súhlas s cookies tretej strany – Facebooku. Tento súhlas viete vyjadriť spôsobom, že zaškrtnete v našej cookies lište PRIJAŤ VŠETKO alebo individuálne v rámci nastavenia vašich preferencií v druhej vrstve našej cookies lišty.

V priebehu integrácie nástroja Facebook Pixel, Facebook získava informácie o tom, že ste si vyžiadali príslušnú webovú stránku našej internetovej prezentácie alebo klikli na našu reklamu. Pokiaľ ste zaregistrovaný v službe Facebook, spoločnosť Meta priradí vašu návštevu  k vášmu účtu.

Spracúvanie OÚ spoločnosťou Meta sa riadi Podmienkami spracúvania OÚ Facebooku. Osobitné informácie a detaily o Facebook Pixel a jeho funkciách môžete nájsť v oblasti nápovede pre Facebook. 

Službu Facebook Pixel zabezpečuje spoločnosť Meta Platforms Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Ireland.

So spoločnosťou Meta sme spoločne zodpovední za spracúvanie OÚ a odovzdanie údajov v rámci týchto nástrojov. Tieto zahŕňajú nasledovné účely:

a) vytváranie individualizovaných alebo vhodných reklám a ich optimalizácia,

b) doručovanie obchodných informácií a transakčných správ (napr. prostredníctvom messengeru).

Nasledujúce procesy nie sú pokryté spoločnou kontrolou:

a) za spracúvanie osobných údajov, ktoré prebieha po zbere a prenose, nesie výhradnú zodpovednosť spoločnosť Meta,

b) za prípravu správ a analýz v agregovanej a anonymizovanej podobe v našom internom správcovskom účte Facebooku pre naše interné potreby, zodpovedá naša spoločnosť.

Uzatvorili sme so spoločnosťou Meta dohodu o spoločných prevádzkovateľoch, ktorú nájdete tu: https://www.facebook.com/legal/controller_addendum. Táto dohoda definuje príslušné zodpovednosti za splnenia povinností podľa Nariadenia, pokiaľ ide o spoločných prevádzkovateľoch.

Kontaktné údaje na spoločného prevádzkovateľa – Meta a zodpovednej osoby na ochranu OÚ v spoločnosti Meta nájdete tu: https://www.facebook.com/about/privacy. V zmysle dohody spoločných prevádzkovateľov, Facebook môže byť použitý ako kontaktné miesto na výkon práv dotknutej osoby. Jurisdikcia práv dotknutých osôb nie je obmedzená.

Ďalšie informácie o tom ako spoločnosť Facebook spracúva OÚ, vrátane ich právneho základu a ďalšie informácie o právach dotknutých osôb nájdete tu: https://www.facebook.com/about/privacy.

Informácie o podmienkach zabezpečenia údajov v rámci Facebooku nájdete tu: https://www.facebook.com/legal/terms/data_security_terms a o spracovaní na základe štandardných zmluvných doložiek nájdete tu: https://www.facebook.com/legal/EU_data_transfer_addendum.

Prosím vezmite na vedomie, že spoločnosť Meta môže spracúvať OÚ aj v tretej krajine. Prenos do tretích krajín nie je teda v rámci tejto služby vylúčený. Pre prípad prenosu do tretích krajín sú ako vhodné záruky prijaté štandardné zmluvné doložky v súlade s článkom 46 Nariadenia.

Funkcia „Facebook vlastné publikum“ môže byť deaktivovaná v nastavení cookies a po prihlásení používateľa tu: https://www.facebook.com/settings/?tab=ads#.

              V súvislosti so spracovávaním osobných údajov má dotknutá osoba najmä nasledovné práva:

 1. na základe žiadosti vyžadovať od spoločnosti Bidfood Slovakia s.r.o. potvrdenie, či sú alebo nie sú jej osobné spracúvané (prístup k osobným údajom), za akých podmienok, vrátane rozsahu, účelu a doby ich spracúvania, a informácie o zdroji získania dotknutých osobných údajov;
 2. na základe žiadosti vyžadovať od spoločnosti Bidfood Slovakia s.r.o. opravu nesprávnych alebo neaktuálnych osobných údajov, resp. doplnenie neúplných osobných údajov;
 3. na základe žiadosti vyžadovať od spoločnosti Bidfood Slovakia s.r.o. vymazanie/likvidáciu osobných údajov ak:
 4. osobné údaje už nie sú potrebné na účel, na ktorý sa získali alebo inak spracúvali,
 5. v prípadoch, kedy boli osobné údaje spracovávané na základe súhlasu a tento súhlas so spracúvaním osobných údajov bol odvolaný, pričom neexistuje iný právny základ na spracúvanie osobných údajov alebo iná zákonná výnimka;
 6. ak dotknutá osoba namieta spracúvanie osobných údajov na základe oprávneného záujmu a neprevažujú žiadne oprávnené dôvody na spracúvanie alebo dotknutá osoba namieta voči priamemu marketingu;
 7. osobné údaje sú spracúvané nezákonne;
 8. na to, aby sa splnila zákonná povinnosť musia byť osobné údaje vymazané,;
 9.  na základe žiadosti vyžadovať od spoločnosti Bidfood Slovakia s.r.o. obmedzenie spracúvania osobných údajov ak:
 10. dotknutá osoba namieta správnosť osobných údajov, a to počas obdobia umožňujúceho spoločnosti Bidfood Slovakia s.r.o. overiť správnosť osobných údajov;
 11. spracúvanie osobných údajov je nezákonné a dotknutá osoba namieta vymazanie osobných údajov a žiada namiesto toho obmedzenie ich použitia;
 12. spoločnosť Bidfood Slovakia s.r.o. už nepotrebuje osobné údaje na účel spracúvania osobných údajov, ale potrebuje ich dotknutá osoba na uplatnenie právneho nároku;

v prípade, ak dochádza k spracúvaniu osobných údajov na právnom základe, ktorým je súhlas, tak má právo tento súhlas odvolať. Cookies lištu viete kedykoľvek vyvolať  tým, že na našej stránke dole sa nachádza tlačidlo Cookies, na ktoré keď kliknete, dostanete na stránku kde prevádzkovateľ popisuje pravidlá pri používaní cookies a je tu možnosť kliknúť na  „Centrum predvolieb cookies“ viete si Cookie lištu kedykoľvek vyvolať.

 • podať návrh na začatie konania na Úrade na ochranu osobných údajov SR.

Žiadosti v súvislosti s vyššie uvedenými právami je dotknutá osoba oprávnená uplatniť u zodpovednej osoby zodpovednaosoba@bidfood.sk , alebo osobne alebo poštou na adresu prevádzkovateľa. Do predmetu e-mailu aj listu je potrebné uviesť Ochrana osobných údajov „Cookies“.

Odpovede na uvedené žiadosti dotknutej osoby alebo opatrenia prijaté na základe týchto žiadostí sa poskytujú bezodplatne. Ak je žiadosť dotknutej osoby zjavne neopodstatnená alebo neprimeraná, najmä pre jej opakujúcu sa povahu (opakovaná žiadosť), spoločnosť Bidfood Slovakia s.r.o. má právo účtovať si poplatok zohľadňujúci jej administratívne náklady na poskytnutie informácií alebo primeraný poplatok zohľadňujúci jej administratívne náklady na oznámenie, resp.  na uskutočnenie požadovaného opatrenia alebo má právo odmietnuť na základe takejto žiadosti konať.

V prípade pochybností o dodržiavaní povinností súvisiacich so spracúvaním osobných údajov sa môžete obrátiť priamo na spoločnosť Bidfood Slovakia s.r.o.. Zároveň máte možnosť obrátiť sa so sťažnosťou na Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, so sídlom Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27, e-mail: statny.dozor@pdp.gov.sk, www: https://dataprotection.gov.sk/ .

Aktuálna verzia tohto dokumentu sa nachádza na webovom sídle prevádzkovateľa a osobne sídle spoločnosti

Aktualizované dňa 01.06.2022