Pravidlá súťaže a súhlas so spracovaním osobných údajov a fotografií

V rámci súťažného portálu sa hrá o najlepšie fotografické príspevky.

 1. Súťažný portál bude spustený v období od 1. mája 2019 do 31. augusta 2019. V období od 1. mája 2019 do ukončenia budú môcť účastníci súťažiť o letné Prima cena (1. cena – chladiaca taška plná Prima zmrzlín + Prima veci do kuchyne, 2. a 3. cena balíček Prima cien).
 2. V súťaži Mrožova letná fotosúťaž môžu účastníci zasielať svoje súťažné fotografie vrátane popisu zážitku, každé súťažné kolo na určitú tému. Každé súťažné kolo môže byť odoslaný len jeden príspevok z jednej emailovej adresy. Fotografie budú v rámci daného kola zahrnuté do súťaže, pokiaľ budú zobrazovať niektorý z produktov Prima zmrzlín v súlade s danou témou. Fotografie nevhodného obsahu nebudú zaradené do súťaže. Veľkosť súboru fotografie nesmie presiahnuť 5 MB. V rámci každého kola bude porotou zvolený jeden hlavný víťaz, ktorý získa výhru.
 3. Súťažné kolo trvá vždy dva týždne, v nasledujúcom týždni sú vyhlásení výherci.
 4. Súťažné príspevky, ktoré budú svojou povahou či obsahom nevhodné, nebudú evidované.
 5. Súťažiaci musia byť občania SR či ČR a musia disponovať platnou e-mailovou adresou, v prípade nesúťažiacich hráčov podmienka štátnej príslušnosti nie je.
 6. Organizátor si vyhradzuje právo na úpravu obdobia spustenia herného webu.
 7. Organizátor si vyhradzuje právo nie len zmazať nežiadúci obsah, ale i následne zrušiť užívateľský účet k nemu viazaný.
 8. Organizátor si vyhradzuje právo úprav pravidiel súťaže vrátane práva kedykoľvek ju bez náhrady zrušiť.
 9. Organizátor si vyhradzuje právo zverejniť mená výhercov.
 10. Výherci súťaže budú vybraní odbornou porotou zo všetkých zaslaných a schválených súťažných príspevkov daného kola.
 11. Vyrozumenie výhercom a informácie o cenách budú zasielané na uvedený e-mail. Výzva na dodanie údajov pre predanie ceny bude výhercom zaslaná dvakrát. Výhry budú predané na základe odovzdávajúceho protokolu. V prípade, že výherca nebude reagovať ani na druhú výzvu ohľadne poskytnutia údajov do týždňa po zaslaní tejto výzvy, výhra týmto prepadá v prospech prevádzkovateľa súťaže.
 12. Ceny sú neprenosné, nie je možné vymeniť ich za peniaze a sú súdne nevymáhateľné.
 13. Organizátor si vyhradzuje právo nahradiť ceny v prípade potreby cenami v adekvátnej hodnote.
 14. V prípade sporu si organizátor vyhradzuje právo rozhodnúť s konečnou platnosťou.
 15. Vstupom do súťaže sa všetci účastníci zaväzujú dodržiavať jej pravidlá.
 16. V prípade sporu si organizátor vyhradzuje právo rozhodnúť s konečnou platnosťou.
 17. Súťažiaci účasťou v súťaži súhlasí so spracúvaním osobných údajov na účely účasti na súťaži, vyhodnotenia súťaže a doručenia výhry Organizátorom súťaže. Právnym základom spracúvania osobných údajov je súhlas dotknutej osoby, ktorý môže kedykoľvek odvolať bez toho, aby to malo vplyv na zákonnosť spracúvania založeného na súhlase udelenom pred jeho odvolaním. Čas platnosti súhlasu uplynie skončením súťaže. V prípade výhry budú u výhercov zverejňované osobné údaje v rozsahu meno, priezvisko, mesto a fotografia po dobu 3 rokov odo dňa ukončenia súťaže na webovom sídle prevádzkovateľa a na jeho sociálnych sieťach a propagačných materiáloch. Osobné údaje, ktoré organizátor získa, môžu byť poskytnuté príjemcom, ide o subjekty, ktoré zabezpečujú služby súvisiace s realizáciou tejto súťaže, doručenie výhry, administratívnu podporu alebo využívanie softwarových služieb, dodávatelia IT systémov, externí dodávatelia služieb v oblasti prepravy, externí právni zástupcovia alebo orgány právnej moci, a subjekty, ktorým poskytnutie osobných údajov prevádzkovateľovi vyplýva zo zákona. Osobné údaje nebudú poskytované do tretej krajiny alebo medzinárodnej organizácii a ani nedôjde k profilovaniu. V súvislosti so spracúvaním osobných údajov si organizátor súťaže dovoľuje upozorniť účastníkov na to, že poskytnutím osobných údajov Organizátorovi súťaže súťažiaci nadobúda postavenie dotknutej osoby, ktorá má  najmä právo na prístup k osobným údajom, právo na opravu osobných údajov, právo na vymazanie osobných údajov, právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov, právo na prenosnosť údajov, právo namietať proti spracúvaniu osobných údajov (vrátane profilovania). Dotknutá osoba má súčasne právo podať sťažnosť orgánu dozoru, ktorým je Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky. Organizátor vyhovie oprávnenej  žiadosti dotknutej osoby vždy  rozsahu, v akom je to technicky možné.Prípadné otázky týkajúce sa ochrany osobných údajov, ako aj Vašu požiadavku na odvolanie súhlasu so spracovaním, adresujte zodpovednej osobe prostredníctvom e-mailovej adresy: zodpovednaosoba@bidfood.sk.
  Viac o ochrane osobných údajov nahttps://www.bidfood.sk/o-nas/gdpr
  Právo kedykoľvek odvolať súhlas, a to aj pred uplynutím doby, na ktorú bol tento súhlas udelený, môže dotknutá osoba uplatniť nasledujúcimi spôsobmi:
  – emailovou správou zaslanou na adresu zodpovednaosoba@bidfood.sk, alebo
  – zaslaním písomnej žiadosti na adresu sídla prevádzkovateľa s uvedením textu „GDPR – odvolanie súhlasu“ na obálke.
 18. Organizátorom je obchodná spoločnosť Bidfood Slovakia s.r.o., IČO 34152199, Piešťanská 2321/71, 915 01 Nové Mesto nad Váhom.
 19. Odoslaním formulára súťažiaci poskytuje súhlas so spracovaním osobných údajov a fotografií.